Proekologiczna wymiana źródła ciepła w Aliaxis Poland
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Ceny surowców energetycznych stale rosną. Obecnie energia stała się głównym czynnikiem zwiększającym koszty produkcji. Naturalnym działaniem staje się więc racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami, ograniczanie strat i ochrona środowiska naturalnego. Duży wpływ na obniżenie kosztów mają działania polegające na odzysku energii wytworzonej w procesie produkcji i jej ponowne wykorzystanie. Oszczędności energii z pracujących maszyn, wentylacji,ogrzewania lub innych źródeł ciepła odpadowego są znaczne, a inwestycje mają krótki okres zwrotu.    

Przed modernizacją energetyczną w Aliaxis Poland jako źródło ciepła wykorzystywaliśmy ponad 20-letni kocioł olejowy o mocy 225 kW. Inwestycja polegała na modernizacji źródła ciepła budynku przemysłowo-biurowego z wykorzystaniem odzysku ciepła z procesów technologicznych przy użyciu kaskady 2 gruntowych inwerterowych pomp ciepła o mocy 88 kW każda. Pompy ciepła produkują ciepło na potrzeby instalacji c.o. złożonej z 6 obiegów oraz dzięki wbudowanej technologii gazu gorącego zapewniają przygotowanie c.w.u. poprzez przeciwprądowy wymiennik ciepła o mocy 51 kW. Jako dolne źródło wykorzystano instalację wody technologicznej z instalacji chłodzenia wtryskarek na hali produkcyjnej – odbiór ciepła następuje poprzez wymiennik ciepła o mocy 180 kW.

Firma DiMEN specjalizująca się w zagadnieniach związanych z odzyskiem energii, wsparła działania naszej firmy w nowoczesnym gospodarowaniu posiadanymi zasobami. Celem była zmiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne, tj. rezygnacja z kotła olejowego na rzecz odnawialnego źródła energii jakim są pompy ciepła. Modernizacja spowodowała pozyskanie energii z procesów technologicznych, która dotychczas była tracona bezpowrotnie. Obecnie zagospodarowane ciepło przekazywane jest ponownie do ogrzewania hal produkcyjnych i na potrzeby socjalno-bytowe pracowników. Działania takie przekładają się na obniżenie kosztów działalności firmy i ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie spalania surowców kopalnych.

Zakończenie modernizacji i uruchomienie systemu nastąpiło 31.12.2022 r