1. Administratorem Danych Osobowych jest Aliaxis Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Energetyczna 6, 56-400 Oleśnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000013868, REGON: 471220811, NIP: 7251021629, kapitał zakładowy: 51 539 700,00 zł (wpłacony w całości).

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3. Definicje:

a) Dane Osobowe (Dane) – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

b) przetwarzanie Danych Osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

c) wrażliwe Dane Osobowe – oznacza informacje dotyczące podmiotu Danych Osobowych w zakresie rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów filozoficznych lub politycznych, wyznania, zdrowia psychicznego lub fizycznego, seksualności (w tym orientacji seksualnej), przynależności związkowej, danych biometrycznych i genetycznych, a także wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa;

d) podmiot Danych Osobowych lub osoba, której Dane dotyczą – oznacza (1) przedstawiciela lub osobę wskazaną do kontaktu przez klienta, dostawcę lub dystrybutora, obecnego lub potencjalnego; (2) każdą osobę fizyczną, która może być uważana za klienta końcowego (klienta ostatecznego, dystrybutora, instalatora, osoby prywatne itp.).

4. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: ado@aliaxis.com lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. Aliaxis Poland Sp. z o.o., ul. Energetyczna 6, 56-400 Oleśnica.

5. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

6. Aliaxis Poland Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych pobiera od Państwa w szczególności (ale nie tylko) dane:

a) kontaktowe i identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, numer NIP itp.),

b) dotyczące wykonywanej pracy (dane pracownicze, tytuł zawodowy, stanowisko, miejsce pracy itp.),

c) dotyczące usług elektronicznych (historia odwiedzin naszej strony internetowej, numer IP).

Co do zasady nie pobieramy od Państwa wrażliwych Danych Osobowych, ale w niektórych wymaganych lub dozwolonych przez prawo sytuacjach, możemy wymagać od Państwa ich podania (np. dane dotyczące wyroków skazujących w sprawach gospodarczych).

7. Podstawa prawna przetwarzania Państwa Danych Osobowych zależy od celu, w jakim zostały pobrane. Co do zasady, przetwarzamy dane:

a) w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (m.in. obowiązkami podatkowymi),

b) w związku z niezbędnością ich przetwarzania do wywiązania się z umowy zawartej z osobą, której Dane dotyczą, lub z podmiotem, który ta osoba reprezentuje,

c) w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, jeśli nie narusza on podstawowych praw i wolności osób, których Dane dotyczą,

d) na podstawie wyraźnej zgody.

8. Każdy z Państwa ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności. Przetwarzanie Danych Osobowych jest jednak niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej już umowy, a ich podanie w trakcie trwania umowy może stanowić warunek jej prawidłowego wykonania. Kiedy nie mamy innej podstawy do przetwarzania Państwa danych, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie – na przykład w przypadku wrażliwych Danych Osobowych. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia tych celów.

9. Dane osobowe są przez nas przetwarzane przede wszystkim w celu nawiązania i utrzymania prawidłowych relacji pomiędzy Administratorem a podmiotem Danych osobowych lub podmiotem, który reprezentuje. Możemy też przetwarzać dane w następujących celach:

a) prawidłowego spełnienia obowiązków podatkowych,

b) w celu marketingu naszych własnych produktów i usług,

c) przesyłania zamówionych informacji (np. mailowo),

d) odpowiadania na Państwa żądania i pytania,

e) oceny opłacalności i ryzyka naszych działań gospodarczych,

f) przeprowadzania planów budżetowych i rozwojowych dla naszego przedsiębiorstwa,

g) obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń, w tym gromadzenia dowodów,

h) udzielania technicznego i doradczego wsparcia podmiotom, których Dane dotyczą,

i) gromadzenia informacji w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług i produktów,

j) badania satysfakcji klientów,

k) wypełniania naszych prawnych obowiązków i korzystania z przysługujących nam praw.

W przypadku chęci przetwarzania Państwa danych w celach innych niż wymienione, przed przystąpieniem do takiego przetwarzania zostaną o tym Państwo poinformowani i, jeśli będzie to wymagane, poproszeni po wyrażenie odpowiedniej zgody.

10. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły. Po upływie okresu przetwarzania danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

11. Źródłem danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Niektóre dane możemy przetwarzać w związku z ich udostępnieniem przez inną spółkę z grupy Aliaxis.

12. Państwa dane osobowe mogę być przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO w ramach grupy Aliaxis, jeśli wymaga tego charakter naszej współpracy. Jeśli przekazanie takie będzie niezbędne, poinformujemy o tym Państwa uprzednio i zastosujemy niezbędne środki ochrony przewidziane przez RODO.

13. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji, lub innym podmiotom, jeśli istnieje ku temu podstawa prawna.

14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W szczególności możemy powierzać dane:

a) innym podmiotom z grupy Aliaxis (np. w celu prawidłowej obsługi naszego systemu informatycznego),

b) innym podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie (takim jak hostingodawcy albo biura rachunkowe).

15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,

b) dostępu do swoich danych osobowych,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

e) ograniczenia przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,

h) niepodlegania profilowaniu,

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

17. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: ado@aliaxis.com lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

18. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Przewodnik po odporności chemicznej

Jeśli chcesz otrzymać kopię dokumentu w formacie PDF, który przygotowałeś w naszym narzędziu online, będziemy potrzebować od Ciebie:

  • Twoje imię i nazwisko,
  • Twoje miejsce zatrudnienia,
  • Twój adres email.

Zarejestrujemy również Twoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Żadne dalsze dane nie będą gromadzone lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystamy te dane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w celu kontynuacji zgłoszenia przygotowanego w narzędziu i nie będziemy udostępniać takich danych żadnym stronom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza pobierania Przewodnika odporności chemicznej odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres ado@aliaxis.com. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej daty.

Dane zdeponowane u nas do celów przewodnika dotyczącego odporności chemicznej będą przez nas przechowywane przez okres 5 lat i zostaną usunięte po tym okresie. Dane przechowywane u nas w innych celach pozostają nienaruszone.

8. Podstawa prawna przetwarzania Państwa Danych Osobowych zależy od celu, w jakim zostały pobrane. Co do zasady, przetwarzamy dane:

a) w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (m.in. obowiązkami podatkowymi),

b) w związku z niezbędnością ich przetwarzania do wywiązania się z umowy zawartej z osobą, której Dane dotyczą, lub z podmiotem, który ta osoba reprezentuje,

c) w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, jeśli nie narusza on podstawowych praw i wolności osób, których Dane dotyczą,

d) na podstawie wyraźnej zgody.

9. Każdy z Państwa ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności. Przetwarzanie Danych Osobowych jest jednak niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej już umowy, a ich podanie w trakcie trwania umowy może stanowić warunek jej prawidłowego wykonania. Kiedy nie mamy innej podstawy do przetwarzania Państwa danych, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie – na przykład w przypadku wrażliwych Danych Osobowych. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia tych celów.

10. Dane osobowe są przez nas przetwarzane przede wszystkim w celu nawiązania i utrzymania prawidłowych relacji pomiędzy Administratorem a podmiotem Danych osobowych lub podmiotem, który reprezentuje. Możemy też przetwarzać dane w następujących celach:

a) prawidłowego spełnienia obowiązków podatkowych,

b) w celu marketingu naszych własnych produktów i usług,

c) przesyłania zamówionych informacji (np. mailowo),

d) odpowiadania na Państwa żądania i pytania,

e) oceny opłacalności i ryzyka naszych działań gospodarczych,

f) przeprowadzania planów budżetowych i rozwojowych dla naszego przedsiębiorstwa,

g) obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń, w tym gromadzenia dowodów,

h) udzielania technicznego i doradczego wsparcia podmiotom, których Dane dotyczą,

i) gromadzenia informacji w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług i produktów,

j) badania satysfakcji klientów,

k) wypełniania naszych prawnych obowiązków i korzystania z przysługujących nam praw.

W przypadku chęci przetwarzania Państwa danych w celach innych niż wymienione, przed przystąpieniem do takiego przetwarzania zostaną o tym Państwo poinformowani i, jeśli będzie to wymagane, poproszeni po wyrażenie odpowiedniej zgody.

11. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły. Po upływie okresu przetwarzania danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

12. Źródłem danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Niektóre dane możemy przetwarzać w związku z ich udostępnieniem przez inną spółkę z grupy Aliaxis.

13. Państwa dane osobowe mogę być przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO w ramach grupy Aliaxis, jeśli wymaga tego charakter naszej współpracy. Jeśli przekazanie takie będzie niezbędne, poinformujemy o tym Państwa uprzednio i zastosujemy niezbędne środki ochrony przewidziane przez RODO.

14. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji, lub innym podmiotom, jeśli istnieje ku temu podstawa prawna.

15. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W szczególności możemy powierzać dane:

a) innym podmiotom z grupy Aliaxis (np. w celu prawidłowej obsługi naszego systemu informatycznego),

b) innym podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie (takim jak hostingodawcy albo biura rachunkowe).

16. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

17. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,

b) dostępu do swoich danych osobowych,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

e) ograniczenia przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,

h) niepodlegania profilowaniu,

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

18. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: ado@aliaxis.com lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.