Przewodnik Odporności Chemicznej został zaprojektowany jako kompleksowe narzędzie ułatwiające wybór materiału dla instalacji do wskazanego zastosowania przemysłowego.

Transport chemikaliów wymaga stosowania wielu, różnorodnych systemów rurowych. Ważne jest, aby wybrać najbardziej odpowiedni materiał dla tworzonego systemu. Nasi doświadczeni pracownicy segmentu przemysł chętnie wspierają ten proces. Zalecamy, aby zawsze korzystać z ich wiedzy i porady.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż dane dotyczące odporności chemicznej są oparte na laboratoryjnych testach ekspozycji. Odtworzenie wszystkich warunków danej instalacji w pełnym zakresie (zmiany i skoki ciśnienia, cykle temperatury, zmiany stężenia itp.) nie jest możliwe w praktyce. Z tego powodu nie udzielamy gwarancji dla wybranej instalacji.

Przedstawione dane stanowią przydatny przewodnik po odporności materiałów. Nie obejmują one jednak wszystkich handlowych związków chemicznych ani preparatów zawierających mieszaniny chemikaliów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych wskazówek prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w tej dziedzinie pod nr tel. +48 601 484 526 lub e-mailem przemysl.pl@aliaxis.com

Zanim zaczniesz korzystać z Przewodnika Odporności Chemicznej,
musisz wyrazić zgodę na Ogólne Warunki użytkowania.

Warunki korzystania

1. Korzystanie z Przewodnika odporności chemicznej

Ten przewodnik ani żadna jego część nie może być używany w połączeniu z jakimkolwiek produktem, który nie jest produktem Aliaxis Poland Sp. z o.o. lub przedsiębiorstw należących do koncernu Aliaxis i nie może być powielany, kopiowany, sprzedawany, odsprzedawany lub w inny sposób wykorzystywany w jakimkolwiek celu komercyjnym, który nie jest wyraźnie dozwolony i określony formalnie przez Aliaxis Poland Sp. z o.o. na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do przewodnika według własnego uznania, jeśli uznamy, że zachowanie użytkownika narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów Aliaxis Poland Sp. z o.o. i/lub przedsiębiorstw należących do koncernu Aliaxis.

2. Modyfikacja przewodnika

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub w inny sposób aktualizowania w dowolnym momencie niniejszego przewodnika oraz wszelkich jego cech, funkcji i/lub specyfikacji, bez powiadomienia i bez odpowiedzialności wobec nas.

3. Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NINIEJSZY PRZEWODNIK JEST DOSTARCZANY W STANIE „TAKIM JAKI JEST”. NIE UDZIELAMY, A UŻYTKOWNIK NIE OTRZYMUJE ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH (W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA NINIEJSZEGO PRZEWODNIKA. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY ŻE:

(a) DZIAŁANIE LUB WYNIKI NINIEJSZEGO PRZEWODNIKA BĘDĄ NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, NIEZAWODNE LUB KOMPLETNE.

(b) BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

W ŻADNYM WYPADKU ALIAXIS POLAND SP. Z O.O. ANI PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCE DO KONCERNU ALIAXIS NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB KARNE (NIEZALEŻNIE OD TEORII PRAWNEJ DOCHODZENIA TAKICH SZKÓD LUB INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY) ZWIĄZANE Z TYM PRZEWODNIKIEM. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH SZKÓD LUB INNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI SĄ SPOWODOWANE CZY TO W KONTRAKTACH CZYNNYCH (W TYM BEZ OGRANICZEŃ, ZANIEDBANIACH) LUB INNYCH, NAWET JEŚLI ALIAXIS POLAND SP. Z O.O. LUB PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCE DO KONCERNU ALIAXIS ZOSTANĄ OBCIĄŻENE.

JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ KUPIĆ NASZE PRODUKTY BEZPOŚREDNIO LUB OD JAKICHKOLWIEK Z NASZYCH PRZEDSIĘBIORSTW PARTNERSKICH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTARCZONE PRODUKTY ZOSTANIE OKREŚLONA WYŁĄCZNIE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI SPRZEDAŻY.

4. Ostrzeżenie — ograniczenia funkcjonalności

Ten przewodnik jest przeznaczony wyłącznie dla przeszkolonych profesjonalistów i nie zastępuje profesjonalnej oceny ani niezależnych testów i obliczeń. Niniejszy przewodnik jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania w celu uzyskania wstępnych informacji na temat produktów Aliaxis Poland Sp. z o.o. i/lub przedsiębiorstw należących do koncernu Aliaxis oraz wybranego materiału i nie zastępuje własnej niezależnej analizy, obliczeń, oszacowania, testowania i/lub inne działań w tym tych związanych ze stresem materiałowych, bezpieczeństwem i użytecznością produktu. Ten przewodnik nie był testowany we wszystkich sytuacjach, w których może zostać użyty. Na przykład w przypadku różnic w składzie związków chemicznych lub warunków pracy, takich jak ciśnienie i temperatura, a także naprężenia mechaniczne i inne czynniki, mogą znacząco zmienić rzeczywistą odporność chemiczną materiałów w porównaniu z wartościami wskazanymi w tym przewodniku. Aliaxis Poland Sp. z o.o. i/lub przedsiębiorstwa należące do koncernu Aliaxis nie będą w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane dzięki wykorzystaniu tego przewodnika. Osoby korzystające z tego przewodnika są odpowiedzialne za nadzór, zarządzanie i kontrolę tego narzędzia oraz za wyniki korzystania z tego przewodnika. Osoby korzystające z tego przewodnika są również odpowiedzialne za ustalenie adekwatności niezależnych procedur testowania wiarygodności, dokładności, kompletności i innych cech wszelkich danych wyjściowych tego przewodnika.

5. Wyłączanie dostępu

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE DOSTĘP DO NINIEJSZEGO PRZEWODNIKA MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONY W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ POWIADOMIENIA PRZEZ NAS Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU I BEZ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NAS LUB ŻADNEGO Z NASZYCH PODMIOTÓW POWIĄZANYCH.

6. Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki oraz wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niej, związane z nią lub w związku z nią będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby powoda. Warunki i korzystanie z tej Aplikacji, w tym wszelkie kwestie dotyczące ważności lub stosowania niniejszych Warunków, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Dział Wsparcia Technicznego - PRZEMYSŁ
+48 693 977 996
przemysl.pl@aliaxis.com
Sfotografowana z góra produkcja przemysłowa